اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

آگهی تجدید مزایده مرحله دوم نوبت اول فروش زمین

۱۳۹۷/۱۲/۲۳