اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

آگهی تجدید مزایده یک عدد کانکس با کاربری سوپرمارکت جنب جایگاه CNG (نوبت دوم)

شهرداری سیه رود در نظر دارد یک عدد کانکس با کاربری سوپرمارکت جنب جایگاه CNG را از طریق آگهی مزایده عمومی واگذار نماید .

۱۳۹۷/۰۶/۳۱