اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

f723ffe648-5afd51f1c2fbb8fd008b597b

۱۳۹۷/۰۳/۰۱