اندک دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته ‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد. "امام علی (ع)"

۵b7640889a-5afd51f5c2fbb852018b59e4

۱۳۹۷/۰۳/۰۱